KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Audyting i certyfikacja energetyczna budynków

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116 b
31-149 Kraków
Tel: 12 662 46 47

Informacji udziela:

Dr inż. Tomasz Szul
e-mail: tomasz.szul@ur.krakow.pl
tel. 12 662 46 47

Charakterystyka studiów:

Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji. Dlatego celem studiów podyplomowych jest odpowiednie przygotowanie kadr do opracowywania certyfikatów energetycznych takich obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres studiów obejmuje m. in. zagadnienia związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej budynków na etapie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, zastosowaniem w budownictwie odnawialnych źródeł energii wraz z innymi czystymi technologiami energetycznymi ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i efektywności technicznej i finansowo-ekonomicznej przedsięwzięć.

Słuchaczy obowiązuje zaliczenie zajęć przewidzianych programem studium (całościowy test końcowy), samodzielne wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zadanego obiektu.

Oferta studiów jest adresowana do absolwentów wyższych uczelni technicznych posiadających tytuł magistra chcących poszerzyć swoje wiadomości z zakresu oceny cieplnej budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej (audyt energetyczny), efektywności energetycznej źródeł ciepła konwencjonalnych i odnawialnych, sieci przesyłowych oraz odbiorników energii, a także systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacji i klimatyzacji, na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej budynków.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, równorzędne z pozytywnym egzaminem przed Komisją Ministerstwa Infrastruktury, dające uprawnienia państwowe Audytora - Certyfikatora Energetycznego Budynków zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE oraz aktualnym prawodawstwem w tym zakresie.

Warunki przyjęcia:

Kolejność zgłoszeń

Warunki ukończenia:

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Napisanie i obrona pracy dyplomowej

Czas trwania:

Okres trwania studiów: 2 semestry.
Liczba godzin: 256, w tym wykładów 104

Zasady naboru:

Kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce rejestracji zgłoszeń:

Do 15 października oraz 15 lutego danego roku

Opłaty:

3600 (po 1800 zł za każdy semestr)


Więcej informacji na stronie cku.ar.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies