KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia


Polityka Jakości

Regulamin Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

wipie

Przewodniczącym Komisji ds. Jakości Kształcenia jest dr hab. inż. Paweł Kiełbasa Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich,

Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Dr hab. inż. Barbara Krzysztofik, prof. UR – przewodnicząca, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • Dr inż. Piotr Nawara,
 • Dr Urszula Ziemiańczyk
 • Dr Maciej Sporysz
 • Honorata Dąbrowska – przedstawicielka samorządu studentów
 • Mgr inż. Krzysztof Pikul – przedstawiciel doktorantów
 • Mgr inż. Stanisław Zdanewicz - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • Dr hab. Michał Cupiał, prof. UR – przewodniczący,
 • Dr hab. Ula Malaga-Toboła,
 • Dr inż. Tomasz Hebda
 • Klaudia Nocoń –studentkaRolę zespołu ds. gromadzenia i przetwarzania danych pełni powołane na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Centrum Obliczeniowego, Nowoczesnych Technologii i Informatyki, którego kierownikiem jest dr Maciej Sporysz członek Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

wipie

Główne zadania Rady Programowej to:
 1. Kształtowanie właściwego dla kierunku i specjalności studiów profilu absolwenta zgodnego ze standardami.
 2. Uaktualnianie planów oraz ramowych programów nauczania zgodnie z wytycznymi MNiSW.
 3. Właściwy dobór i sekwencja przedmiotów, form zajęć dydaktycznych i ich wzajemnych proporcji, w tym proponowanie niezbędnej ilości zajęć laboratoryjnych wymaganych do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.
 4. Okresowe kontrole szczegółowych programów realizowanych w ramach kierunku przedmiotów pod kątem eliminowania powtarzających się treści.
 5. Określenie właściwych dla kierunku pod względem metodologicznym i merytorycznym zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych.
Rada Programowa czuwa nad:
 1. Doborem tematów prac dyplomowych zwłaszcza ich zgodnością z kierunkiem studiów.
 2. Właściwym opracowaniem przez jednostki kryteriów oceniania studentów w ramach poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia w zgodności z koncepcją kształcenia na kierunku.
 3. Właściwym tygodniowym i dziennym rozkładem i wymiarem zajęć dydaktycznych.
 4. Właściwym doborem promotorów prac dyplomowych, zwłaszcza pod względem ich kwalifikacji.
Do zadań Przewodniczącego Rady Programowej należy:
 1. Kierowanie bieżącą pracą Rady.
 2. Przedkładanie dziekanowi, propozycji zmian i/lub nowych planów i programów nauczania na kierunku.
 3. Prowadzenie konsultacji z autorami kart przedmiotów i prowadzącymi zajęcia dydaktyczne odnośnie ich treści, formy, wymiaru godzinowego etc.
 4. Zgłaszanie dziekanowi wydziału wszelkich trudności oraz inicjatyw związanych z właściwą realizacją kształcenia na wysokim poziomie.
Rady Programowe kierunków I i II poziomu kształcenia
Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami
Technika Rolnicza
i Leśna
Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
 • Dr hab.inż. Zygmunt Sobol (przewodniczący)
 • Dr hab. inż. Jacek Salamon
 • Dr inż. Krzysztof Mudryk
 • Dr inż. Tomasz Szul
 • Przedstawiciel studentów Maciej Kaliński
 • Dr Bronisław Burkiewicz - przedstawiciel Rady Interesariuszy Zewnętrznych
 • Prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski (przewodniczący)
 • Dr inż. Mirosław Zagórda
 • Dr inż. Marcin Tomasik
 • Dr inż. Zbigniew Daniel
 • Włodzimierz Kaszczak - przedstawiciel studentów
 • Mgr inż. Paweł Przybylik - przedstawiciel Rady Interesariuszy Zewnętrznych
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń (przewodniczący)
 • Dr inż. Stanisław Lis
 • Dr inż. Marek Wróbel
 • Dr inż. Urszula Sadowska
 • Przedstawiciel studentów – Karolina Barcik
 • Przedstawiciel Rady Interesariuszy Zewnętrznych

Główne zadania i zakres działalności Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich to:
 1. opiniowanie do zatwierdzenia przez Radę Wydziału programów dydaktycznych i zmian w programach wszystkich kierunków i form studiów prowadzonych na Wydziale,
 2. inicjowanie nowych form działalności dydaktycznej,
 3. opiniowanie szczegółowych zasad pisania prac dyplomowych z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i uwag komisji akredytacyjnych,
 4. opiniowanie do zatwierdzenia przez Radę Wydziału tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
 5. opiniowanie zasad współpracy dydaktycznej z uczelniami partnerskimi - krajowymi i zagranicznymi,
 6. współudział w opracowaniu zasad, metod i zakresu promocji oferty dydaktycznej Wydziału,
 7. opiniowanie, na wniosek dziekana lub rady wydziału, projektów uchwał i innych aktów prawnych dotyczących dydaktyki,
 8. omawianie innych spraw dydaktycznych oraz przygotowywanie wniosków do Rady Wydziału
Wydziałowa komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich składa się:
 • Dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski (przewodniczący)
 • Dr hab. Bogusława Łapczyńska-Kordon
 • Dr inż. Dariusz Baran
 • Dr hab. inż. Jarosław Knaga
 • Przedstawiciel studentów, Paweł Guzik
 • Przedstawiciel doktorantów, mgr inż. Krzysztof Pikul
 • Przedstawiciel Rady Interesariuszy Zewnętrznych mgr inż. Zbigniew Przyjemski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies