KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Polityka Jakości

Regulamin Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

wipie

Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia jest dr hab. inż. Urszula Malaga - Toboła prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich,

Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • dr inż. Krzysztof Nęcka – przewodniczący, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • dr inż. Karolina Trzyniec
 • dr inż. Jakub Sikora
 • dr inż. Norbert Pedryc
 • Karina Nowińska – przedstawiciel samorządu studentów
 • mgr inż. Karolina Polonis - Słomka – przedstawiciel doktorantów
 • mgr inż. Stanisław Zdanewicz - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • dr hab. Michał Cupiał, prof. UR – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Tomasz Jakubowski
 • dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk
 • dr inż. Jan Giełżecki
 • dr inż. Artur Wójcik
 • Paweł Dziura – przedstawiciel samorządu studentów
 • mgr Elżbieta Olech – przedstawiciel doktorantów
 • mgr inż. Paweł Przybylik - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Rolę zespołu ds. gromadzenia i przetwarzania danych pełni powołane na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Centrum Obliczeniowego, Nowoczesnych Technologii i Informatyki, którego kierownikiem jest dr Maciej Sporysz członek Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.

wipie


Główne zadania Rady Programowej to:

 1. Kształtowanie właściwego dla kierunku i specjalności studiów profilu absolwenta zgodnego ze standardami.
 2. Uaktualnianie planów oraz ramowych programów nauczania zgodnie z wytycznymi MNiSW.
 3. Właściwy dobór i sekwencja przedmiotów, form zajęć dydaktycznych i ich wzajemnych proporcji, w tym proponowanie niezbędnej ilości zajęć laboratoryjnych wymaganych do osiągnięcia założonych efektów kształcenia.
 4. Okresowe kontrole szczegółowych programów realizowanych w ramach kierunku przedmiotów pod kątem eliminowania powtarzających się treści.
 5. Określenie właściwych dla kierunku pod względem metodologicznym i merytorycznym zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych.

Rada Programowa czuwa nad:

 1. Doborem tematów prac dyplomowych zwłaszcza ich zgodnością z kierunkiem studiów.
 2. Właściwym opracowaniem przez jednostki kryteriów oceniania studentów w ramach poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia w zgodności z koncepcją kształcenia na kierunku.
 3. Właściwym tygodniowym i dziennym rozkładem i wymiarem zajęć dydaktycznych.
 4. Właściwym doborem promotorów prac dyplomowych, zwłaszcza pod względem ich kwalifikacji.

Do zadań Przewodniczącego Rady Programowej należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Rady.
 2. Przedkładanie dziekanowi, propozycji zmian i/lub nowych planów i programów nauczania na kierunku.
 3. Prowadzenie konsultacji z autorami kart przedmiotów i prowadzącymi zajęcia dydaktyczne odnośnie ich treści, formy, wymiaru godzinowego etc.
 4. Zgłaszanie dziekanowi wydziału wszelkich trudności oraz inicjatyw związanych z właściwą realizacją kształcenia na wysokim poziomie.
Rady Programowe kierunków I i II poziomu kształcenia
Odnawialne Źródła Energii
i Gospodarka Odpadami
Technika Rolnicza
i Leśna
Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
 • dr inż. Mateusz Malinowski - przewodniczący
 • dr inż. Tomasz Szul
 • dr inż. Krzysztof Mudryk
 • dr hab. inż. Zygmunt Sobol
 • dr inż. Andrzej Żabiński
 • dr hab. inż. Jacek Salamon
 • dr Krzysztof Molenda
 • Joanna Baranowska - przedstawiciel studentów
 • mgr inż. Anna Lis– przedstawiciel doktorantów
 • mgr inż. Małgorzata Jakubowska – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • dr inż. Marcin Tomasik - przewodniczący
 • dr inż. Mirosław Zagórda
 • dr inż. Zbigniew Daniel
 • dr inż. Tomasz Hebda
 • Karolina Pytlowska - przedstawiciel studentów
 • mgr inż. Jakub Styks – przedstawiciel doktorantów
 • dr inż. Mariusz Łapka - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • dr hab. inż. Anna Szeląg - Sikora
 • dr inż. Marek Wróbel
 • dr inż. Urszula Sadowska
 • dr hab. inż. Grzegorz Wcisło
 • dr hab. inż. Sylwester Tabor
 • Sebastian Adryjańczyk - przedstawiciel studentów
 • mgr Joanna Palmowska - przedstawiciel doktorantów
 • Aneta Banach - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Inżynieria Biosystemów Transport i Logistyka
 • dr hab. inż. Paweł Kiełbasa - przewodniczący
 • dr Anna Krakowiak - Bal
 • dr inż. Stanisław Lis
 • dr inż. Marcin Jewiarz
 • dr Maciej Sporysz
 • Michał Styś - przedstawiciel studentów
 • mgr inż. Krzysztof Pikul – przedstawiciel doktorantów
 • mgr inż. Paweł Przybylik - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 • Prof. dr hab. Maciej Kuboń - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Bogusław Cieślikowski
 • dr inż. Tomasz Dróżdż
 • dr inż. Marcin Tomasik
 • dr hab. inż. Jacek Salamon
 • Klaudia Olszewska - przedstawiciel studentów
 • mgr Karolina Barcik - przedstawiciel doktorantów
 • Marek Tatarczuch - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych


Główne zadania i zakres działalności Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich to:

 1. opiniowanie do zatwierdzenia przez Radę Wydziału programów dydaktycznych i zmian w programach wszystkich kierunków i form studiów prowadzonych na Wydziale,
 2. inicjowanie nowych form działalności dydaktycznej,
 3. opiniowanie szczegółowych zasad pisania prac dyplomowych z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i uwag komisji akredytacyjnych,
 4. opiniowanie do zatwierdzenia przez Radę Wydziału tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich,
 5. opiniowanie zasad współpracy dydaktycznej z uczelniami partnerskimi - krajowymi i zagranicznymi,
 6. współudział w opracowaniu zasad, metod i zakresu promocji oferty dydaktycznej Wydziału,
 7. opiniowanie, na wniosek dziekana lub rady wydziału, projektów uchwał i innych aktów prawnych dotyczących dydaktyki,
 8. omawianie innych spraw dydaktycznych oraz przygotowywanie wniosków do Rady Wydziału

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna składa się:

 • dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski - przewodniczący
 • dr hab. Bogusława Łapczyńska-Kordon
 • dr inż. Dariusz Baran
 • dr hab. inż. Jarosław Knaga
 • Monika Pawińska - przedstawiciel studentów
 • mgr inż. Ernest Popardowski - przedstawiciel doktorantów
 • mgr inż. Zbigniew Przyjemski - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies