KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Procedury i dobre praktyki WSZJK


Schematy procedur

wipie

wipieProcedury WIPiE

 • 2013_1 Procedura weryfikacji realizacji i osiągania zakładanych efektów kształcenia
 • 2013_2 Procedura wyboru specjalności/modułu kształcenia
 • 2013_3 Procedura wyboru przedmiotów/fakultetów
 • 2014_1 Procedura projektowania i modyfikacji programów kształcenia
 • 2014_2 Procedura oceny ankietowej opinii studentów w zakresie jakości kształcenia, tj. programu nauczania, kadry nauczającej, organizacji kształcenia i efektów kształcenia
 • 2014_3 Procedura weryfikacji realizacji i osiągania zakładanych efektów kształcenia – nowelizacja
 • 2014_4 Procedura konsultowania programów kształcenia z interesariuszami zewnętrznymi
 • 2014_5 Procedura kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych realizowanych
 • 2014_6 Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych
 • 2014_7 Procedura oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia, tj. programu nauczania, kadry nauczającej, organizacji kształcenia i efektów kształcenia
 • 2014_8 Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych
 • 2015_1 Procedura organizacji wyjazdu w ramach zajęć dydaktycznych
 • 2015_2 Procedura przepisywania ocen
 • 2015_3 Procedura skreślenia studenta z listy studentów
 • 2015_4  Procedura skierowania studenta na powtarzanie semestru/roku
 • 2015_5 Procedura wyboru promotora pracy dyplomowej
 • 2015_6 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • 2015_7 Procedura monitorowania i zarządzenia ryzykiem, konfliktami oraz zjawiskami patologicznymi
 • 2015_8 Procedura przyznawania urlopu studentowi
 • 2015_9 Procedura warunkowego zaliczenia semestru/roku
 • 2016_1 Procedura kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych
 • 2016_2 Procedura przebiegu postępowania o nadanie tytułu profesora
 • 2016_3 Procedura przebiegu przewodu doktorskiego
 • 2016_4 Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego

Pełna treść procedur dostępna jest na platformie e-learningowej.

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia - pełna treść 1 2 3 4

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies